Auteursrechtenbeleid

Terms of Use

AUTEURSRECHTENBELEID


Claims over schending van het auteursrecht.

We nemen claims over schending van het auteursrecht zeer serieus. We reageren op meldingen hiervan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u van mening bent dat materialen die toegankelijk zijn op of via deze website (de 'Website') inbreuk maken op uw auteursrecht, kunt u een verzoek doen ter verwijdering van dit materiaal van de Website (of inzage in dit materiaal) door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar de hieronder vermelde Copyright Agent. In overeenstemming met de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) ('DMCA') moet de schriftelijke kennisgeving (de 'DMCA-kennisgeving') het volgende bevatten:

 1. Uw fysieke of elektronische handtekening.
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u denkt dat het is geschonden of, indien de claim meerdere stukken op de Website betreft, een representatieve lijst hiervan.
 3. Alle content die volgens u inbreuk maakt op uw auteursrecht, op een voldoende nauwkeurige manier dat wij in staat zijn dergelijk materiaal te lokaliseren.
 4. Relevante informatie waarmee we contact met u kunnen opnemen (inclusief naam, adres, telefoonnummer en, indien mogelijk, e-mailadres).
 5. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet toestaat.
 6. Een verklaring dat de informatie in de schriftelijke kennisgeving juist is.
 7. Een verklaring, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden.


De door ons aangewezen Copyright Agent om DMCA-kennisgevingen te ontvangen, is:


Just Amazing B.V.
Lorentzweg 7-9
5482 TP Schijndel
The Netherlands

Als u niet voldoet aan alle vereisten van artikel 512(c)(3) van de DMCA, is uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig. Indien u opzettelijk een onjuiste voorstelling geeft van materiaal of activiteiten die inbreuk maken op het auteursrecht, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten) op grond van Sectie 512(f) van de DMCA.

Verweerprocedures.
Als u van mening bent dat het materiaal dat u op de Website hebt geplaatst per ongeluk of als gevolg van onjuiste identificatie is verwijderd of ontoegankelijk gemaakt, kunt u een verweerschrift sturen (een 'Verweerschrift') naar onze hieronder vermelde Copyright Agent. Krachtens de DMCA, moet het Verweerschrift de volgende informatie bevatten:

 1. Uw fysieke of elektronische handtekening.
 2. Identificatie van het materiaal dat verwijderd is of waartoe de toegang verhinderd is en de locatie waar het materiaal zich bevond voordat het verwijderd werd of de toegang ertoe werd verhinderd.
 3. Relevante informatie waarmee we contact met u kunnen opnemen (inclusief naam, adres, telefoonnummer en, indien mogelijk, e-mailadres).
 4. Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal verwijderd of ontoegankelijk gemaakt is als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat verwijderd of ontoegankelijk gemaakt had moeten worden.
 5. Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank voor het rechtsgebied waartoe uw woonadres behoort, of, indien uw woonadres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk rechtsgebied waarin de Website te vinden is, en dat u een dagvaarding zult accepteren van de persoon (of een vertegenwoordiger van een dergelijk persoon) die de betreffende klacht bij de Website heeft ingediend.


Onze aangewezen agent voor het ontvangen van Verweerschriften is:

Just Amazing B.V.
Lorentzweg 7-9
5482 TP Schijndel
The Netherlands

Krachtens de DMCA kunnen we de verwijderde inhoud herstellen, indien de partij die de oorspronkelijke DMCA-kennisgeving heeft ingediend niet binnen tien werkdagen na ontvangst van de kopie van uw Verweerschrift juridische stappen tegen u onderneemt.

Indien u bewust verkeerd stelt dat materiaal of een activiteit op de Website per ongeluk of door onjuiste identificatie is verwijderd of ontoegankelijk gemaakt, kunt u krachtens sectie 512(f) van de DMCA aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en honoraria van advocaten).


Herhaaldelijke Overtreders
Het is ons beleid in passende omstandigheden het account van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk doen te deactiveren en/of te beëindigen.

Je bezoekt onze Nederlandse website.