Gebruiksvoorwaarden Voor De Online Verkoop Van Producten En Diensten

Terms of Use

Gebruiksvoorwaarden Voor De Online Verkoop Van Producten En Diensten

1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en Just Amazing Creations, LLC ('Bedrijf', 'we', 'wij' of 'ons'). Deze volgende voorwaarden, samen met alle documenten die zij uitdrukkelijk door middel van verwijzing opnemen, ('Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van www.zamnesia.nl, inclusief alle content, functionaliteit en diensten die worden aangeboden op of via www.zamnesia.nl ('Website'), hetzij als gast of als een geregistreerde gebruiker.

Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Door de Website te gebruiken of door te klikken op accepteren of akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden wanneer deze optie aan u beschikbaar wordt gesteld, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid, onze Verkoopvoorwaarden en ons Terugbetalingsbeleid, ons Verzendbeleid en ons Auteursrechtenbeleid. Wanneer u niet akkoord wilt gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, de Verkoopvoorwaarden en het Terugbetalingsbeleid, het Verzendbeleid en het Auteursrechtenbeleid, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken.

Deze Website wordt aangeboden en is beschikbaar voor gebruikers die 21 jaar of ouder zijn en in de Verenigde Staten wonen. Door deze Website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract met het Bedrijf aan te gaan en dat u voldoet aan alle vereisten om in aanmerking te komen. Wanneer u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken.

2. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden.

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien. Alle wijzigingen zijn vanaf het moment van publicatie onmiddellijk van kracht, en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Website. Wijzigingen in de bepalingen inzake geschillenbeslechting die zijn vastgelegd in het toepasselijk recht, evenals juryrechtspraak en bindende arbitrage, zijn echter niet van toepassing op geschillen waarvoor de partijen feitelijk op de hoogte zijn gesteld op of vóór de datum waarop de wijziging op de Website is gepubliceerd.

Wanneer u de Website blijft gebruiken na publicatie van de herziene Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat. U wordt geacht deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

3. Toegang tot de Website en Accountbeveiliging.

Wij behouden ons het recht voor om deze Website en alle diensten of materialen die op deze Website worden aangeboden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de Website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde delen van de Website, of de gehele Website, beperken voor gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.
U bent verantwoordelijk voor zowel:

 • Het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang tot de Website te verkrijgen.
 • Ervoor zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot de Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en deze naleven.

Om toegang te krijgen tot de Website of gerelateerde middelen, kan u worden gevraagd bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website dat alle informatie die u op de Website verstrekt juist, actueel en volledig is. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt om u te registreren bij deze Website of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, via het gebruik van interactieve functies op de Website, wordt beheerst door ons Privacybeleid, en u stemt in met alle acties die we ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan andere personen of entiteiten bekendmaken. U erkent ook dat uw account persoonlijk voor u is, en gaat ermee akkoord dat u geen andere personen toegang zult verlenen tot deze Website of delen ervan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk in te lichten van elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in ervoor te zorgen dat u uitlogt van uw account na iedere keer dat u de Website gebruikt heeft. U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u vanaf een openbare of gedeelde computer in uw account inlogt, zodat anderen niet in staat zijn om uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie te bekijken of vast te leggen.

We behouden ons het recht voor om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook te verwijderen, ook als u naar onze mening één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden hebt overtreden.

4. Intellectuele eigendomsrechten.

Deze Website en de volledige inhoud, kenmerken en functionaliteit ervan (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, alsook het ontwerp, de selectie en indeling daarvan) zijn eigendom van het Bedrijf, haar licentiegevers, of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op het gebied van intellectuele eigendom of eigendomsrechten.

Deze Gebruiksvoorwaarden staan u toe de Website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. U mag het materiaal op onze Website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve in de volgende gevallen:

 • Uw computer kan tijdelijk kopieën van dergelijk materiaal opslaan in het RAM-geheugen als gevolg van uw toegang tot en weergave van dat materiaal.
 • Uw computer kan bestanden automatisch opslaan die door uw webbrowser in de cache voor weergaveverbeteringsdoeleinden worden opgeslagen.
 • U mag één exemplaar van een redelijk aantal pagina's van de Website afdrukken voor uw eigen, persoonlijke, niet-commerciële gebruik maar niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie.
 • Wanneer we SOCIALE MEDIAFUNCTIES van bepaalde inhoud voorzien, kunt u de acties ondernemen die door dergelijke functies mogelijk worden gemaakt.

U mag onder geen enkele omstandigheid:

 • Kopieën van enig materiaal op deze Website wijzigen.
 • Illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.
 • Kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van materiaal van de Website bewerken of bewerken.

U mag geen enkel onderdeel van de Website of de diensten of content die beschikbaar zijn via de Website voor commerciële doeleinden gebruiken.

Als u gebruik wilt maken van inhoud op de Website anders dan uiteengezet in dit onderdeel, kunt u uw verzoek indienen via [email protected].

Als u delen van de Website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of iemand anders toegang verleent tot een deel van de Website in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, stopt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt retourneren of verwijderen. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Website of inhoud op de Website wordt aan u overgedragen, en alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden is een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en kan een overtreding zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

5. Handelsmerken.

De Bedrijfsnaam, de voorwaarden (LIST COMPANY TRADEMARKS), het Bedrijfslogo en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het Bedrijf of haar dochterondernemingen of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans op deze Website zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

6. Verboden Gebruik.

U mag de Website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de Website niet te gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, alle wetten met betrekking tot de export van gegevens of software naar en vanuit de Verenigde Staten of andere landen).
 • Om op welke manier dan ook (te trachten) minderjarigen uit te buiten of schade toe te brengen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, te vragen om persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins.
 • Om reclame- of promotie-uitingen te verzenden of te laten verzenden, inclusief 'junkmail', 'kettingbrieven', 'spam' of andere, soortgelijke berichten.
 • Om zich voor te doen of te proberen voor te doen als het Bedrijf, een medewerker van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van e-mailadressen die verband houden met één van de voorgaande).
 • Om iemand anders gebruik van de Website te beperken of te verhinderen, op een manier die, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of de gebruikers van de Website kan schaden, of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien gaat u ermee akkoord om het volgende niet te doen:

 • De op deze Website gekochte producten op een manier gebruiken die in strijd is met de staats- of federale wetgeving.
 • "Alle producten zijn uitsluitend bedoeld voor legaal gebruik. Verder verwijst elk gebruik van de term 'cannabis' of 'wiet' door het Bedrijf en op deze Website uitsluitend naar legale 'hennep' zoals die term is gedefinieerd in 7 U.S.C. §1639o(1) en eventuele hier op volgende aangenomen federale wetten."
 • De Website gebruiken op een manier die de Website kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Website door een andere partij kan verstoren, inclusief hun vermogen om deel te nemen aan real-time activiteiten via de Website.
 • Een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel gebruiken om toegang tot de Website te krijgen voor welk doel dan ook, inclusief het monitoren of kopiëren van content op de Website.
 • Een handmatig proces gebruiken om het materiaal op de Website te controleren of te kopiëren, of voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Apparaten, software of routines te gebruiken die het correct functioneren van de Website verstoren.
 • Virussen, Trojan Horses, wormen, logic bombs of ander kwaadwillige of technologisch schadelijke content te gebruiken.
 • Proberen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot delen van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of elke andere server, computer of database die met de Website is verbonden, binnen te dringen, te beschadigen of te verstoren.
 • De Website aan te vallen via een denial-of-service-aanval (DDoS) of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
 • De goede werking van de Website anderszins te verstoren.

7. Gebruikersbijdragen.

De Website kan message boards, chatrooms, persoonlijke webpagina's of profielen, forums, bulletinboards en andere interactieve functies bevatten (onder de noemer 'Interactieve Services') waarmee gebruikers content of berichten (gezamenlijk 'Gebruikersbijdragen') kunnen plaatsen, indienen, publiceren, weergeven of verzenden ('posten') naar andere gebruikers of andere personen op of via de Website.

Alle gebruikersbijdragen moeten voldoen aan de Inhoudsnormen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet.

Elke gebruikersbijdrage die u op de Website plaatst, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd. Door een gebruikersbijdrage op de Website te plaatsen, verleent u ons en onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectievelijke licentiehouders, opvolgers en cessionarissen het recht om deze te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, uit te voeren, weer te geven, te distribueren en anderszins voor welk doel dan ook aan derden openbaar te maken.

U verklaart en garandeert dat:

 • U alle rechten in en op de Gebruikersbijdragen bezit of beheert en het recht heeft om de hierboven verleende licentie aan ons en onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners te verlenen, en aan elk van hun en onze respectievelijke licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.
 • Al uw gebruikersbijdragen aan deze Gebruiksvoorwaarden voldoen en in de toekomst zullen voldoen.

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruikersbijdragen die u indient of bijdraagt, en dat u, en niet het Bedrijf, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor dergelijke inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de content of nauwkeurigheid van gebruikersbijdragen die door u of een andere gebruiker van de Website zijn gepost.

8. Toezicht en handhaving; Beëindiging.

Wij hebben het recht om:

 • Gebruikersbijdragen naar eigen goeddunken om welke reden dan ook niet te plaatsen of te verwijderen.
 • Actie te ondernemen met betrekking tot een Gebruikersbijdrage die wij naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast achten, ook als wij van mening zijn dat een dergelijke Gebruikersbijdrage in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Inhoudsnormen, en inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van enige persoon of entiteit, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website of het publiek in gevaar brengt, of aansprakelijkheid voor het Bedrijf kan creëren.
 • Uw identiteit of andere informatie over u openbaar maken aan derden die beweren dat door u geplaatst materiaal hun rechten schendt, waaronder hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
 • Passende juridische stappen ondernemen, inclusief, maar niet beperkt tot, verwijzing naar wetshandhavingsinstanties, voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Website.
 • Uw toegang tot de gehele of een deel van de Website om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten, inclusief maar niet beperkt tot elke overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

We kunnen echter niet al het materiaal beoordelen voordat het op de website wordt geplaatst en kunnen niet garanderen dat aanstootgevend materiaal onmiddellijk wordt verwijderd nadat het geplaatst is. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor enige handeling of enig verzuim met betrekking tot communicatie of content die door een gebruiker of derde partij wordt aangeboden. Wij zijn jegens niemand aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de activiteiten die in dit gedeelte worden beschreven.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben wij het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel waarin ons wordt verzocht of opgedragen de identiteit of andere informatie bekend te maken van iedereen die content op of via de Website post. U doet afstand van en vrijwaart het Bedrijf en zijn dochterondernemingen, licentiehouders en dienstverleners van alle claims die voortvloeien uit enige actie ondernomen door het Bedrijf en een van de voorgaande partijen tijdens, of ondernomen als gevolg van onderzoeken door het Bedrijf of wetshandhavingsinstanties.

9. Inhoudsnormen.

Deze Inhoudsnormen zijn van toepassing op alle gebruikersbijdragen en gebruik van Interactieve Services. Gebruikersbijdragen moeten in hun geheel voldoen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wet- en regelgeving. Zonder het voorgaande te beperken, mogen gebruikersbijdragen niet:

 • Content bevatten die lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend of anderszins aanstootgevend is.
 • Seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd vertonen.
 • Inbreuk maken op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendom of andere rechten van een andere persoon.
 • De wettelijke rechten (inclusief de rechten op publiciteit en privacy) van anderen schenden of materiaal bevatten dat aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder toepasselijke wet- of regelgeving of dat anderszins in strijd zou kunnen zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid.
 • Een persoon kunnen misleiden.
 • Illegale activiteiten promoten, onwettige handelingen aanbevelen, promoten of ondersteunen.
 • Ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken, of een andere persoon van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren. U mag zich ook niet voordoen als een persoon of een verkeerde voorstelling geven van uw identiteit of band met een persoon of organisatie.
 • Commerciële activiteiten zoals wedstrijden, loterijen en andere verkooppromoties, ruilhandel of reclame hanteren of verkopen.
 • De indruk wekken dat ze afkomstig zijn van of worden onderschreven door ons of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.

10. Inbreuk op het auteursrecht.

Als u van mening bent dat gebruikersbijdragen uw auteursrecht schenden, stuur ons dan een bericht overeenkomstig met ons Auteursrechtenbeleid. Het is het beleid van het bedrijf om het gebruikersaccount te schorsen of beëindigen bij herhaaldelijke schendingen.

11. Vertrouwen op Geposte Informatie.

De op of via de Website gepresenteerde informatie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de Website in dergelijk materiaal stelt.

Deze Website kan inhoud bevatten die door derden is verstrekt, inclusief materiaal dat door andere gebruikers, bloggers en externe licentiegevers, syndicators, aggregators en/of rapportagediensten is verstrekt. Alle verklaringen en/of meningen die in dergelijke inhoud worden geuit, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de inhoud die door het Bedrijf wordt verstrekt, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen levert. Deze materialen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van het Bedrijf. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de content of nauwkeurigheid van content die door derden wordt verstrekt.

Uitingen op deze Website of materialen of artikelen die het Bedrijf verkoopt of distribueert, zijn niet door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) getoetst. Noch de producten, noch de ingrediënten ervan die op de Website beschikbaar zijn, zijn goedgekeurd door de FDA. Ten slotte zijn de producten die op de Website worden verkocht niet bedoeld om ziektes te genezen, diagnosticeren, behandelen of voorkomen.

12. Wijzigingen aan de Website.

We kunnen de Website van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud is niet noodzakelijkerwijs altijd volledig of actueel. Al het materiaal op de Website kan op elk moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

13. Informatie over u en uw bezoeken aan de Website.

Alle informatie die we op deze Website plaatsen, is onderworpen aan ons Privacybeleid. Door de Website te gebruiken, stemt u in met alle acties die door ons worden ondernomen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met het Privacybeleid.

14. Online aankoop en overige voorwaarden.

Alle aankopen via onze Website en andere transacties voor de verkoop van goederen die via de Website tot stand komen, of voortvloeien uit uw bezoeken, vallen onder onze Verkoopvoorwaarden, ons Terugbetalingsbeleid en ons Verzendbeleid die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. Aanvullende voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op bepaalde delen, diensten of functies van de Website. Al deze dergelijke aanvullende voorwaarden worden door middel van verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen.

15. Aanvaarding en annulering van bestellingen.

U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om, onder deze Gebruiksvoorwaarden en de Verkoopvoorwaarden en het Terugbetalingsbeleid, alle producten en diensten te kopen die in uw bestelling worden vermeld. Alle bestellingen moeten door ons worden geaccepteerd, anders zijn we niet verplicht om de producten of diensten aan u te verkopen. We kunnen er naar eigen goeddunken voor kiezen om uw bestelling niet te accepteren, zelfs nadat we u een bevestigingsmail hebben gestuurd met uw bestelnummer en alle details van de artikelen die u besteld heeft.

16. Linken naar de Website en sociale media kanalen.

U mag naar onze homepage linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag niet linken op een manier die enige vorm van associatie, instemming of goedkeuring van onze kant suggereert zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze Website kan bepaalde sociale mediafuncties hebben waarmee u:

 • Vanaf uw eigen websites of bepaalde websites van derden naar bepaalde content op deze Website kunt linken.
 • Emails of andere communicatie met bepaalde content, of links naar bepaalde content op deze Website kunt sturen.
 • Beperkte delen van de content op deze Website op uw eigen websites of op bepaalde websites van derden worden weergegeven of lijken te worden weergegeven.

U mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals ze door ons worden aangeboden en uitsluitend met betrekking tot de content waarmee ze worden weergegeven. Met inachtneming van het voorgaande mag u niet:

 • Linken vanaf een website die niet uw eigendom is.
 • Ervoor zorgen dat de website of delen ervan worden weergegeven op of lijken te worden weergegeven door een andere website bijvoorbeeld door middel van framing, deep links of in-line links.
 • Linken naar enig ander deel van de Website dan de homepage.
 • Anderszins enige actie ondernemen met betrekking tot de materialen op deze Website die in strijd is met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in met ons samen te werken om ervoor te zorgen dat ongeoorloofde framing of linking onmiddellijk te doen stoppen. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor links zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

We kunnen alle sociale mediafuncties en alle links op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving uitschakelen.

17. Links vanaf de Website.

Als de Website links naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend voor uw gebruikerservaring aangeboden. Dit geldt ook voor links in advertenties, inclusief banneradvertenties of gesponsorde links. Wij hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Als u besluit om één van deze websites van derden die aan deze Website zijn gekoppeld te bezoeken, doet u dit geheel op eigen risico en met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden voor dergelijke Websites.

18. Geografische beperkingen.

De eigenaar van deze Website is gevestigd in de staat North Carolina in de Verenigde Staten. Wij bieden deze Website uitsluitend aan voor gebruik door personen die zich in de Verenigde Staten bevinden. Wij beweren niet dat de Website of de inhoud ervan toegankelijk of geschikt is buiten de Verenigde Staten. Toegang tot de Website is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u deze Website bezoekt van buiten de Verenigde Staten, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

19. Disclaimer van garanties.

Uw gebruik van deze Website, de inhoud ervan en eventuele diensten of producten verkregen via de Website zijn op eigen risico. De content, alle diensten of producten die via de Website worden verkregen, worden op een 'as is'-basis geleverd, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet, impliciet of wettelijk. Wij wijzen hierbij alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk af.

Noch het Bedrijf, noch enige persoon die met het Bedrijf verbonden is, geeft enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de Website. Zonder het voorgaande te beperken, verklaart of garandeert noch het Bedrijf, noch iemand die met het Bedrijf verbonden is, dat de Website, de content ervan, en eventuele diensten of producten verkregen van de Website zorgvuldig, betrouwbaar of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, dat onze Website of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, of dat de Website of eventuele diensten of producten verkregen via de Website aan uw behoeften of verwachtingen zullen voldoen.

Voor zover toegestaan door de wet, wijst het Bedrijf hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel. Het voorgaande heeft geen invloed op garanties die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder de wetgeving.

U bevestigt dat wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor schending van garantieclaims of voor enige schade die voortkomt uit het niet voldoen van de garantieverplichtingen door de fabrikant.

20. Beperking van aansprakelijkheid.

In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige gevolgschade, indirecte, incidentele, bijzondere, exemplaire, bestraffende of verhoogde schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of schending van deze voorwaarden, ongeacht (a) of dergelijke schade te voorzien was, (b) of we al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en (c) de juridische of billijke theorie (contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), als groepslid in een groep of een representatieve actie of procedure, of anderszins) waarop uw claim is gebaseerd.

Voor zover door de wet bepaald, zal in geen geval de collectieve aansprakelijkheid van het Bedrijf en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun licentiegevers, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen en directeuren jegens welke partij dan ook (ongeacht de vorm van de actie, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), als groepslid in een groep of een representatieve actie of procedure, of anderszins) het hoogste bedrag van honderd dollar ($100,=) overschrijden of het bedrag dat u aan het Bedrijf hebt betaald voor het product of dienst waaruit de aansprakelijkheid in de afgelopen twaalf (12) maanden is ontstaan.

De hierboven uiteengezette beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op (a) aansprakelijkheid die voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het Bedrijf; of (b) overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatig handelen van het Bedrijf.

21. Schadeloosstelling.

U stemt ermee in om het Bedrijf, zijn dochterondernemingen, licentiegevers en dienstverleners en zijn en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen eventuele claims, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, beloningen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, uw bijdragen, elk gebruik van de content, diensten en producten van de Website anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, of de door u verkregen informatie via de Website.

22. Toepasselijk recht en bevoegdheid.

Alle zaken met betrekking tot de Website en deze Gebruiksvoorwaarden, en alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat North Carolina zonder gevolg te geven aan enige keuze of conflicterende wettelijke bepaling of regel (ongeacht of deze van de staat North Carolina of een ander rechtsgebied is).

Wij behouden ons het recht voor om een rechtszaak, actie of procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden in het land waar u woont of in een ander relevant land. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van rechtsbevoegdheid over u door dergelijke rechtbanken en tegen het verschijnen in deze rechtbanken.

23. Afstand van juryrechtspraak en bindende arbitrage.

U en Just Amazing Creations, LLC komen overeen om afstand te doen van alle rechten om claims in te dienen bij een rechtbank of voor een jury. Andere rechten die u zou hebben als u naar de rechter zou stappen, kunnen ook niet beschikbaar zijn of beperkt worden in arbitrage.

Alle claims, geschillen of kwesties (hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad, als groepslid in een groep of een representatieve actie, of anderszins, reeds bestaand, huidig of toekomstig, en met inbegrip van wettelijke bepalingen, consumentenbescherming, gewoonterecht, opzettelijke onrechtmatige daad, voorlopige en aannemelijke claims) tussen u en ons die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw bestelling van producten of diensten via de Website, zullen uitsluitend en definitief worden opgelost door middel van bindende arbitrage.

De arbitrage zal worden beheerd door de American Arbitration Association ('AAA') in overeenstemming met de wet van North Carolina.

De bemiddelaar heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil met betrekking tot de arbitrage en/of afdwingbaarheid van deze arbitragebepaling op te lossen, inclusief elke betwisting van gewetenloosheid of enige andere betwisting dat de arbitragebepaling of de overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is. De bemiddelaar is bevoegd om een voorziening van welke aard ook in te stellen die wettelijk of billijk zou kunnen worden ingesteld door een rechtbank. Elke uitspraak van de bemiddelaar(s) is definitief en bindend voor elk van de partijen en kan als vonnis worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank.

Indien enige bepaling van deze arbitrageovereenkomst niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal de niet-afdwingbare bepaling worden afgesplitst en zullen de resterende arbitragevoorwaarden worden afgedwongen.

24. Beperkte tijd om een claim in te dienen.

Elke rechtsvordering of claim die u heeft die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of de Website moet binnen één (1) jaar na het ontstaan daarvan worden ingediend, anders wordt een dergelijke rechtsvordering of claim definitief uitgesloten.

25. Kwijtschelding en scheidbaarheid.

Geen enkele kwijtschelding door het Bedrijf van enige bepaling of voorwaarde uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of een afstandsverklaring van deze of enige andere voorwaarde, en en elk verzuim van het Bedrijf om een recht of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden, zal geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of bepaling inhouden.

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook door een rechtbank of ander tribunaal met bevoegde bevoegdheid als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling geëlimineerd of tot een minimum beperkt, zodat de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

26. Privacy.

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om deze te beschermen. Ons Privacybeleid beheert de verwerking van alle persoonlijke gegevens die van u worden verzameld in verband met uw bestellingen van producten of diensten via de Website.

27. Overmacht.

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens u, noch worden wij geacht deze Gebruiksvoorwaarden in gebreke te hebben gesteld of te hebben geschonden, voor enige tekortkoming of vertraging in onze service onder deze Gebruiksvoorwaarden, wanneer en voor zover mogelijk een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit handelingen of omstandigheden die buiten onze redelijke controle liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot force majeure, overstromingen, brand, aardbevingen, explosies, overheidsacties, oorlog, invasies of andere vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog al dan niet is verklaard), terroristische dreigingen of daden, rellen of andere burgerlijke onrust, nationale noodtoestand, revoluties, opstanden, epidemieën, uitsluitingen, stakingen of andere arbeidsconflicten (al dan niet met betrekking tot ons personeel), of beperkingen of vertragingen met gevolgen voor vervoerders of vertragingen bij het verkrijgen van voorraden van adequate of geschikte grondstoffen, materialen of telecommunicatiestoring of stroomstoring.

28. Overdracht.

U mag uw rechten niet overdragen of uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht of delegatie die in strijd is met dit artikel 28 wordt automatisch nietig verklaard. Geen enkele opdracht of delegatie ontheft u van uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden.

29. Geen derde partijen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet bedoeld om enige rechten of rechtsmiddelen toe te kennen aan derden.

30. Mededelingen.

A. Aan U. Wij kunnen u op grond van deze Gebruiksvoorwaarden een kennisgeving sturen door: (i) een bericht te sturen naar uw geregistreerde e-mailadres of (ii) door een bericht op de Website te plaatsen. Kennisgevingen die per e-mail worden verzonden, zijn van kracht wanneer we de e-mail verzenden, kennisgevingen die we per post verstrekken, zijn van kracht zodra ze zijn geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres up-to-date te houden.

B. Aan ons. Om ons onder deze Gebruiksvoorwaarden op de hoogte te stellen, moet u via persoonlijke bezorging, koeriersdienst of aangetekende post op onderstaand adres contact met ons opnemen:


Just Amazing B.V.
Lorentzweg 7-9
5482 TP Schijndel
The Netherlands


We kunnen het adres bijwerken door een bericht op de Website te plaatsen. Berichten via persoonlijke overhandiging zijn onmiddellijk van kracht. Berichten die via een nachtkoerier worden verzonden, zijn één werkdag na verzending van kracht. Berichten per aangetekende post gaan drie werkdagen na verzending van kracht.

31. Volledige overeenkomst.

Onze Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid, Verkoopvoorwaarden en Terugbetalingsbeleid, Verzendbeleid en ons Auteursrechtenbeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en Just Amazing Creations, LLC, met betrekking tot de Website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Website.

Je bezoekt onze Nederlandse website.