De Ultieme Gids Voor Microdoseren Van Psychedelica En Cannabis

De Ultieme Gids Voor Microdoseren Van Psychedelica En Cannabis

Wanneer je denkt aan het consumeren van cannabis, paddo's, acid of peyote, wat schiet je dan te binnen? Waarschijnlijk waanzinnige visuals, een couch-lock en trips naar het onbekende. Tegenwoordig wint een andere manier om deze stoffen te benaderen aan populariteit. We hebben het over microdoseren (of microdosing), wat gaat om het nemen van deze drugs in veel kleinere hoeveelheden dan wat je zou consumeren om high te worden of om volledig te trippen.

Met microdoseren trip je niet, ervaar je geen gekke visuals en word je niet high; het ligt een beetje anders. Mogelijk merk je dat je werk beter gaat, belangrijke gesprekken soepeler verlopen en je artistieke prestaties vooruitgaan. Microdoseren “verheft” je tot een microniveau boven je normale zelf en verbetert je leven op vele niveaus. Onderzoek toont aan dat mensen die aan microdosing doen een verbeterde creativiteit, verbeterd emotioneel welzijn en een beter dagelijkse functionaliteit ervaren.

iK WIL MEER LEZEN OVER HET MICRODOSEREN VAN:

WAT IS MICRODOSEREN?

WAT IS MICRODOSEREN?

Microdosing is het nemen van psychedelica in doseringen die veel lager zijn dan wat vereist is voor een trip of high. Zo ervaart men lichtere effecten met meer gerichte voordelen. In plaats van 100μg acid te nemen, neem je 10μg. In plaats van 3g paddo's te consumeren, consumeer je 0,2g. In plaats van 20mg THC te roken, neem je een lichte teug van 2mg. En in plaats van 400mg mescaline te consumeren, consumeer je 50mg.

Bij microdoseren is het de bedoeling dat de ervaring sub-perceptueel is. Je zou niet het gevoel moeten hebben dat je een psychedelicum hebt genomen. Hierdoor ervaar je veel van de voordelen, terwijl je nog steeds op een normale manier blijft functioneren. Microdoses fungeren als veilige en effectieve "prestatieverbeteraars" op vele gebieden, van studeren tot sporten en van het sturen van emotionele situaties tot spirituele activering.

"Microdosing: Revolutionary way of using psychedelics (and cannabis) that improves mental and physical abilities"

Bijvoorbeeld, microdosing met paddo’s bevordert de groei van nieuwe neuronen in de hippocampus. Hippocampale neurogenese is in verband gebracht met verbeteringen van het energieniveau, de stemming, het concentratievermogen en de cognitie. Ander onderzoek heeft aangetoond dat paddo’s delen van de hersenen die gewoonlijk gescheiden zijn, met elkaar laten ”praten”. Dit is te associëren met een toename van creativiteit.

DE GESCHIEDENIS VAN MICRODOSEREN

DE GESCHIEDENIS VAN MICRODOSEREN

Wie als eerste mens psychedelica heeft gebruikt, valt niet meer te achterhalen. Archeologisch onderzoek duidt erop dat de menselijke cultuur en technologie ongeveer 70.000 jaar geleden een grote sprong voorwaarts heeft gemaakt. Terence McKenna veronderstelde dat deze "cognitieve revolutie" aangewakkerd werd door onze voorouders die met hun neus in de psilocybine vielen. Waren zij de grondleggers van het microdoseren? Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

Aan het eind van de 19de eeuw begon de westerse wetenschap zich voor psychedelica te interesseren. De eerste golf van psychedelisch onderzoek, van 1880 tot 1950, richtte zich vooral op mescaline. Het werkelijke ontstaan van microdoseren vond pas tijdens de tweede golf van psychedelisch onderzoek plaats, met als hoogtepunt de jaren '60. Deze hernieuwde interesse richtte zich vooral op psilocybine en LSD.

Dr. Alfred Hofmann was de eerste die microdoseren onder de aandacht bracht. Hij stelde dat het microdoseren van LSD voordelige fysieke en psychische voordelen had en dat er meer onderzoek nodig was. Hofmann gebruikte zijn hele leven zelf microdoseringen. Daarbij maakte hij lange boswandelingen, genietend van een lage dosis LSD. Zijn gezondheid heeft er in ieder geval niet onder geleden; hij is 102 jaar oud geworden.

Dankzij de ontdekking van Hofmann stonden de psychedelische substanties wederom in de schijnwerpers. Tijdens de jaren '60 maakten beide kampen van het culturele strijdtoneel er gebruik van. De CIA voerde spraakmakende MK Ultra experimenten uit en de Amerikaanse jeugd deed zelf onderzoek naar de drugs en effecten ervan. In de jaren '60 werd tevens niet sinister onderzoek naar psychedelica gedaan. James Fadiman leidde de opstand en publiceerde in 1966 een studie over de effecten van psychedelica en creativiteit. Daar komen we straks op terug.

DE GESCHIEDENIS VAN MICRODOSEREN

Door de UN Convention on Psychotropic Substances van 1971 werden LSD en psilocybine wereldwijd verboden. Terwijl de hippiecultuur van de jaren '60 zich terugtrok in het verleden, nam de populariteit van psychedelica af. Dit gold ook voor onderzoek naar de effecten ervan. Nu we echter in de 21ste eeuw leven, ondervinden psychedelica met de opkomst van millennials een heropleving. We bevinden ons in de derde golf van psychedelisch onderzoek.

Tegenwoordig zijn psychedelica in een nieuwe gedaante uit de schaduw herrezen. In plaats van "tune in, turn on, drop out", gebruiken veel millennials de drug om hun carrière een boost te geven. Programmeurs, ondernemers, maar ook directeuren zijn met microdoseren begonnen. Dit om hun creativiteit, energie en concurrentievaardigheden te verbeteren.

De afgelopen jaren is de interesse voor microdoseren geëxpandeerd. Verschillende boeken en onderzoeken, waar we straks aandacht aan besteden, hebben de publieke aandacht getrokken.

ONDERZOEK NAAR MICRODOSEREN

ONDERZOEK NAAR MICRODOSEREN

Hofmann had gelijk: microdoseren is inderdaad een te weinig onderzocht gebied. Maar de afgelopen jaren hebben spannende nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Voordat we daar induiken, eerst wat relevant psychedelisch onderzoek uit het verleden.

James Fadiman, beroemd onderzoeker in de wereld van het microdoseren, was betrokken bij een belangrijk psychedelisch experiment in de jaren '60. Daarbij werd gekeken naar de werking van psychedelische substanties bij het creatief oplossen van problemen. Proefpersonen moesten oplossingen bedenken voor lastige kwesties en kregen daarbij een kleine dosis (een "millidosering" - tussen een microdosis en een reguliere dosis in) LSD of mescaline toegediend. Het resultaat: participanten maakten een nieuw ontwerp voor een lineaire elektronenversneller, een nieuwe vorm van een magnetische bandrecorder, nieuwe meubelontwerpen en nog meer innovatieve producten.

De participanten rapporteerden een verminderde remming, een beter vermogen om herstructureringsproblemen in de context te plaatsen en concepten van diverse gebieden met elkaar te verbinden. Ook merkten ze een toegenomen flexibiliteit bij ideation op, een verbeterde visuele ideation, makkelijkere toegang tot het onderbewustzijn, een verhoogd empathisch vermogen en een beter vermogen om dingen af te sluiten en probleemoplossing te visualiseren.

Experimenten zoals deze demonstreren dat psychedelica daadwerkelijk professionele prestaties verbeteren. Dergelijk onderzoek toont aan dat psychedelische doorbraken geen wassen neus zijn. Het stuit soms op bruikbare, briljante ontdekkingen. Psychedelica lijken daadwerkelijk praktische vaardigheden te verbeteren.

De afgelopen jaren heeft Fadiman zich toegespitst op microdoseren. Vanaf 2010 heeft hij honderden data verzameld van microdoseerders uit diverse landen. De respons was overweldigend positief. 

Een in 2018 in Nederland uitgevoerd onderzoek trachtte de effecten van het microdoseren van psilocybine op intelligentie te meten. De onderzoekers kwamen erachter dat de vloeibare intelligentie onaangetast bleef. De convergente en divergente probleemoplossingsvaardigheden verbeterden echter.

Ander onderzoek uit 2018, ditmaal pre-geregistreerd en uitgevoerd aan de University of Toronto, ontdekte dat huidige en voormalige microdoseerders hoger scoorden op creativiteit, wijsheid en openheid. Daarbij scoorden ze lager op negatieve emoties en disfunctionele houdingen. Gezien de opzet is het lastig te zeggen waarom. Worden mensen nu wijzer van microdoseren of zijn wijze mensen eerder geneigd te microdoseren? Een ander, eerder uitgevoerd onderzoek toont gelijksoortige resultaten.

IS MICRODOSEREN SAFE?

De meeste psychedelische substanties zijn niet dodelijk voor mensen en hebben weinig lichamelijke bijwerkingen, zelfs in hogere doses. Normale doseringen veroorzaken soms echter psychologische stress, verwarring, angstgevoelens en andere klachten. 

Deze risico's zijn minder met een microdosering. Van alle data van Fadiman, blijken slechts vijf respondenten negatieve psychische effecten te hebben ervaren. Al met al is microdoseren een stuk veiliger en gezonder dan een kroeg binnenwaaien en een borrel drinken.

IS MICRODOSEREN STRAFBAAR?

Psychedelische drugs zijn in de meeste Europese landen nog altijd illegaal. Uitzondering op de regel is Portugal, waar alle middelen gedecriminaliseerd zijn. Daar mag je naar hartenlust microdoseren en je krijgt alleen een straf als je een vergrijp gepleegd hebt. Al met al is het tegenwoordig nog grotendeels illegaal.

In sommige gevallen hangt de legaliteit van je microdosering af van de drug. In veel Europese landen is het in bezit hebben van een kleine hoeveelheid wiet gedecriminaliseerd. Je wordt hier dus niet snel voor gestraft. Denk hierbij aan Nederland, België, Spanje, Italië, Zwitserland, Kroatië en Tsjechië.

SCHEMA VOOR MICRODOSING

Het meest gebruikte schema voor het microdoseren bestaat uit het nemen van een dosis, elke derde dag. Het idee daarachter is dat je een dag voor de dosis hebt, een dag dat je de "na-effecten" ervaart en een "normale" dag om te rusten en je tolerantie te resetten. Het schema ziet er ongeveer zo uit:

SCHEMA VOOR MICRODOSING

Fadiman stelt voor dat je deze cyclus tien weken volhoudt, het individu de ervaring observeert, notieties maakt en de gewone dagelijkse routine uitvoert terwijl ze dit doen. Interessante veranderingen waar op gelet kan worden zijn gedragsveranderingen, verwachtingen, emoties, en de hoeveelheid energie. Het moge duidelijk zijn dat als er negatieve effecten ervaren worden die iemand naar doen voelen zij ervoor kunnen kiezen de inname van de microdosis te staken.

Hier bestaan variaties op. Sommige mensen geven er bijvoorbeeld de voorkeur aan elke vierde dag te microdoseren. Weer anderen doen het slechts sporadisch, wanneer ze het nodig hebben.

Dagelijks microdoseren lijkt niet te werken en wel om twee redenen. Ten eerste bouwt het lichaam snel tolerantie op voor psychedelica. Daardoor veroorzaakt dagelijks microdoseren steeds minder effecten. Ten tweede is het dagelijks innemen van een microdosis soms geestelijk belastend. Daarbij ervaar je vervelende bijwerkingen, zoals lethargie. Hetzelfde gaat op voor het om de dag microdoseren, hoewel dit schema ook voorstanders kent.

HOE MICRODOSEER JE PADDO'S?

HOE MICRODOSEER JE PADDO'S?

Magic mushrooms of paddo's behoren tot de populairste substanties om te microdoseren. Ze zijn veilig, 100% natuurlijk en hebben doorgaans aangename, maar productieve effecten.

Psilocybine, de werkzame verbinding in paddo's, werkt door het activeren van de serotoninereceptoren van het 5-HT2A-subtype in onze hersenen. Deze receptoren bevinden zich op verschillende locaties in het brein. Vooral in de hersenschors en dan met name in de prefrontale cortex, de pariëtale kwab en somatosensorische cortex komen ze voor. Psilocybine en andere psychedelische tryptamines zijn gelijkvormig aan serotonine. Dit zorgt ervoor dat ze zich rechtstreeks aan serotoninereceptoren binden. Dat is in tegenstelling tot SSRI's en amfetaminen, die werkzaam zijn door te zorgen voor een verhoogde aanmaak van serotonine in de hersenen. Paddo's bevatten ook psilocine en baeocystine, secundaire tryptamines die dezelfde effecten als psilocybine veroorzaken.

Het activeren van de 5HT2A-receptor veroorzaakt een lawine van effecten in de hersenen. Om te beginnen, lijkt het erop dat het de BDNF (brain-derived neurotrophic factor) hersencellen promoot. Hierdoor groeien de hersencellen en ontstaan er makkelijker verbindingen. Het zorgt er tevens voor dat de hersenen meer glutamaat vrijmaken. Dit veroorzaakt vervolgens veel stroomafwaartse effecten. Een daarvan is het vrijkomen van dopamine in de prefrontale cortex. En dat komt bij het focussen van pas.

Al met al zorgt psilocybine ervoor dat de hersenen wakkerder worden. Bij fMRI licht de cortex op als een spaarlamp. Daarbij lijkt er meer hersenactiviteit te zijn aan het oppervlak. Tegelijkertijd raakt de normale breinactiviteit verstoord. Hierbij is het default-mode netwerk - het deel van de hersenen dat actiever is als je wakker bent - minder actief dan normaal. Delen van het brein die normalerwijze nooit met elkaar "communiceren", doen dat nu wel. En dat toont aan dat de hersenen uitdijen en buiten de gebaande paden treden. Met microdoseren temper je deze effecten, maar blijven ze duidelijk aanwezig.

PSILOCYBINE MICRODOSEREN: DE VOORDELEN

Microdoseerders van psilocybine melden vaak dat ze meer energie hebben, hun gedachten makkelijker verbinden met hun emoties, de neiging hebben meer patronen te zien en "vlagen" van inzicht ervaren. Veel gebruikers stellen dat ze gemotiveerder te zijn om te trainen, creatieve projecten uit te voeren en ernstige problemen op te lossen. Mensen die het microdoseren van LSD te heftig vinden, zouden hun toevlucht kunnen nemen tot paddo's; die hakken er minder hard in.

Doorgaans houden de effecten van het microdoseren met paddo's 4-6 uur aan; aanzienlijk korter dan de duur van een LSD microdosering. Op deze manier heb je meer controle over de timing en is het mogelijk je dosering zo te plannen dat het geen belemmering vormt voor je slaap.

HOE CONSUMEER JE EEN MICRODOSIS PSILOCYBINE?

HOE CONSUMEER JE EEN MICRODOSIS PSILOCYBINE?

Als er mensen zijn die denken dat microdoseren wel wat voor hen zou kunnen zijn is de volgende logische stap het uitzoeken van de paddo's die ze willen gebruiken. De makkelijkste manier om aan paddo's te komen is om ze zelf te kweken.

Over het algemeen eten mensen magic mushrooms gewoon. Eet bijvoorbeeld elke drie dagen een klein steeltje en hoedje op, volgens een eenvoudig schema. Als je van plan bent dat te gaan doen, vergeet dan niet dat de hoedjes doorgaans meer psilocybine bevatten dan de steeltjes (respectievelijk 0,44-1,35% en 0,05-1,27% van het gedroogd gewicht).

Wil je wat accurater microdoseren, meet de hoeveelheid paddo's dan af met een weegschaal en verpak ze in capsules. Een microdosering bevat ongeveer 0,2-0,5g droog materiaal (dat komt overeen met 0,74mg tot 6,5mg pure psilocybine).

Als je maag zich omkeert als je paddo's eet, verwerk ze dan eens in chocolade. Dat vermindert volgens velen de ongemakken. Ook is het mogelijk van paddo's thee te trekken. Als je met deze suggesties aan de slag gaat, weeg de dosering per portie dan nauwkeurig af.

HOE JE CAPSULES MAAKT MET EEN MICRODOSIS PADDO'S

HOE JE CAPSULES MAAKT MET EEN MICRODOSIS PADDO'S

Het maken van paddo capsules is een efficiënte en simpele manier om van consistente en gedoseerde hoeveelheden paddo's te genieten zonder dat je iedere keer hoeft af te wegen of de onaangename smaak hoeft te proeven die paddo's soms kunnen hebben.

Alles wat je nodig hebt, zijn een paar lege capsules, een capsule machine, en een koffiemolen (bij voorkeur eentje die je niet meer gebruikt of eentje die je speciaal kunt gebruiken voor het vermalen van je paddo's.)

Het maken van paddo capsules kan zelfs op een vegetarisch-vriendelijke manier, met de vegetarische capsules die nu ook riant verkrijgbaar zijn.

Er zitten veel voordelen aan het maken van capsules. Het ligt voor de hand dat je er iedere keer ongeveer dezelfde dosis mee kunt innemen en dat je je consumptie veel gemakkelijker kunt sturen. Ook hebben paddo's in poedervorm sneller effect en heb je geen last meer van onaangename smaakjes.

Daarnaast zijn capsules veel minder opvallend dan het dragen van een plastic tasje met gedroogde paddo's; het geeft je meer opties wat betreft het bewaren en consumeren ervan.

Wat je nodig hebt:

 • Koffiemolen
 • Capsulemaker
 • Lege capsules
 • Gedroogde paddo's (kweek je eigen)

WELKE VARIËTEITEN ZIJN HET MEEST GESCHIKT VOOR MICRODOSEREN?

Wat paddo's betreft, maakt het niet zoveel uit voor welke variëteit je kiest, zolang de actieve verbinding maar psilocybine is. De diverse variëteiten bevatten uiteenlopende concentraties, dus als je een verse oogst binnengehaald hebt, moet je vaak eerst wat experimenteren om grip te krijgen op de juiste dosering.

We adviseren je om de B+ soort te gebruiken voor het maken van de capsules, aangezien deze gemakkelijk te kweken is en consistente oogsten oplevert. Het is een van onze populairste soorten, en produceert meerdere flushes eersteklas paddo's!

HOE MICRODOSEER JE TRUFFLES?

HOE MICRODOSEER JE TRUFFLES?

Sommigen microdoseren liever met magic truffels in plaats van magic mushrooms. Truffles zijn afkomstig van hetzelfde organisme, maar bestaan uit verharde strengen mycelium die nooit uitgegroeid zijn. De schimmel gebruikt ze als voedselreserve in het geval de omstandigheden groei in de weg staan. De effecten zijn precies hetzelfde als die van paddo's, maar truffles hebben het voordeel dat ze niet zozeer illegaal zijn. Zamnesia heeft een bijzonder uitgebreid assortiment met magic truffels.

Wat truffles betreft, moet je nauwkeurig doseren. Ze hebben de naam tamelijk sterk te zijn. Om te microdoseren, doe je er verstandig aan met een "milde" of "gematigde" aanvangsdosis van bijvoorbeeld 0,7-1 gram te beginnen.

Steeds vaker kiest de moderne microdoser voor magic truffels in plaats van paddo's. Truffels hebben verschillende voordelen ten opzichte van paddo's: ze zijn doorgaans homogener en dus gemakkelijker te doseren, wat van cruciaal belang is als het gaat om microdosering. Verder zijn de wetten voor hen vaak lakser. Hier bij Zamnesia, bieden we een nieuw magic truffel-pakket aan dat 6 doseringen van 1 gram bevat, wat langer meegaat dan 6 microdosering sessies. Dit is een geweldige kans voor beginners die op zoek zijn naar een eenvoudige en effectieve manier om aan microdosering te beginnen.

HOE MICRODOSEER JE CANNABIS?

HOE MICRODOSEER JE CANNABIS?

Als we het over microdoseren hebben, denkt waarschijnlijk niet iedereen direct aan cannabis. THC-rijke wiet heeft echter psychoactieve eigenschappen en voor veel mensen is dit het favoriete middel voor microdoseren.

Cannabis is bijzonder geschikt om te microdoseren. Het volgt een tweefasig effectenpatroon, wat zoveel wil zeggen als: een lagere dosis heeft soms volkomen andere effecten dan een hoge dosering.

In tegenstelling tot stoffen als LSD, kan het microdoseren van cannabis behoorlijk lastig zijn. Met LSD is er een belangrijke stof die werkt op het lichaam, maar met cannabis spelen meerdere cannabinoïden allemaal een belangrijke rol in de vormgeving van de effecten op lichaam en geest. Om het allemaal nog wat lastiger te maken, kunnen verschillende cannabis soorten verschillende verhoudingen cannabinoïden bezitten, waar wederom variatie in kan zitten, vanwege de gebruikte kweekmethode. En dan is er nog een persoonlijke tolerantie voor cannabinoïden, waar rekening mee gehouden moet worden. Daarom moet de microdosering per individueel geval worden beoordeeld.

Wiet activeert het endocannabinoïdesysteem - een systeem dat verantwoordelijk is voor het behouden van de homeostase in je lijf. Als je een hoge dosering cannabis gebruikt, loop je het risico dat dit systeem anders dan normaal gaat reageren. Als je echter microdoseert, blijft het in balans, maar vinden er kleine verbeteringen plaats. Het systeem werkt nog normaal, alleen het krijgt een kleine oppepper.

CANNABIS MICRODOSEREN: DE VOORDELEN

Cannabis microdoseren is ook effectief voor mensen die hun dagelijkse leven wat willen verrijken. Veel liefhebbers stellen dat ze van een hoge dosis niet meer uit hun stoel komen, terwijl een microdosis ze energieker maakt. Zo zijn ze vrolijk, creatief, maar ook productief. Sommige atleten microdoseren ook cannabis. Het verbetert namelijk hun uithoudingsvermogen en helpt ontstekingen te verminderen, waardoor sporters tot grootsere prestaties komen.

CANNABIS MICRODOSEREN: DOSERING EN WERKZAAMHEIDSDUUR

CANNABIS MICRODOSEREN: DOSERING EN WERKZAAMHEIDSDUUR

Een microdosering cannabis bevat doorgaans 2,5-10mg THC. Het THC-gehalte verschilt aanzienlijk per soort; sommige variëteiten bevatten een concentratie van 1%, maar er zijn ook sterke planten die een THC-percentage hebben van maar liefst 30%.

Over het algemeen zullen 1-2 trekjes van een hoogwaardige soort, om de dag mee te beginnen, de klus klaren, gevolgd door 1-2 trekjes in de avond. De belangrijkste factor is klein beginnen en experimenteren met de leveringsmethode om uit te vinden welke bij je past. Je zal misschien ontdekken dat een druppel van een tinctuur beter bij je past dan roken, of misschien is een vaporizer wel ideaal, of misschien werken de aanhoudende effecten van cannabis edibles wel beter voor jou op de lange termijn.

Een geïnhaleerde microdosis cannabis is de eerste twee uur het sterkst, maar het is mogelijk dat je de gehele dag effecten blijft voelen. Als je edibles microdoseert, blijft de THC tot elf uur lang werkzaam. Deze cijfertjes variëren afhankelijk van je BMI; als je BMI hoog is, duurt je high ook langer.

Met cannabis draait het allemaal om de variëteit. Wil je microdoseren om wat actiever en productiever te worden, ga dan voor een sativa. Wil je echter 's avonds lekker ontspannen genieten, zet dan een indica in. Medicinale gebruikers letten vaak ook op het CBD-gehalte. En wat microdoseren over het algemeen betreft; begin een beetje rustig aan en voer het langzaam op.

HOE CONSUMEER JE EEN MICRODOSIS CANNABIS?

Net als het reguliere gebruik van cannabis zijn er drie manieren om het te microdoseren: middels roken, vapen en edibles. Roken is over het algemeen de eenvoudigste manier om wiet te consumeren. Maar het is niet echt geschikt voor een microdosis. Microdoseren draait om precisie; dat is moeilijk te realiseren als je het rookt. Vaping is al een stuk beter en je krijgt bovendien geen chemische verbrandingsproducten in je longen.

Als het op microdoseren aankomt, zijn edibles de meest geschikte kandidaat. Ze zijn nauwkeuriger te doseren, blijven de hele dag werkzaam en zijn discreet. Tegenwoordig zijn er zelfs bedrijven die speciale edibles op de markt brengen die geschikt zijn als microdosering, zoals pepermuntjes en snoepjes. Lees hier hoe je zelf edibles maakt om te microdoseren.

MICRODOSEREN MET LSD

MICRODOSEREN MET LSD

LSD is de koning wat betreft microdoseren. Waarom? Het maakt je energieker, is cerebraal, makkelijk af te meten en vrij van bijwerkingen. Andere drugs bieden ook hun voordelen, maar het werkelijke microdoseren is allemaal van start gegaan met LSD. En LSD is nog steeds favoriet.

LSD MICRODOSEREN: DE VOORDELEN

De cognitieve en subjectieve effecten van LSD hebben wel wat weg van de uitwerking van psilocybine. Als je een fMRI van iemand die tript op LSD vergelijkt met die van iemand die paddo's heeft gebruikt, zie je vooral overeenkomsten, met een paar subtiele verschilletjes. De eerder beschreven neurologische effecten van psilocybine gaan ook op voor LSD. Dit geldt eveneens voor de subjectieve uitwerking. De meeste mensen zouden het verschil niet eens constateren, zeker als het om een microdosering gaat.

Toch zijn er wel degelijk verschillen. Veel liefhebbers zeggen dat LSD meer cerebraal is en paddo's meer emotioneel. Dit suggereert dat LSD een betere keus is voor een productieve werkdag, terwijl paddo's zich beter lenen om te socialiseren en dichter bij je ziel te komen. LSD is niet zomaar het lievelingetje geworden van de happy few van Silicon Valley. Mensen maken melding van verhoogde creativiteit en energie, diepere inzichten en een beter vermogen om in hun werk op te gaan. 

Een LSD-trip houdt al met al 12-15 uur aan. Het is belangrijk dat je hierop voorbereid bent. Als je namelijk te laat op de dag microdoseert, kom je misschien 's avonds niet meer in slaap. Veel mensen vinden de lengte van de trip echter een voordeel. Je profiteert namelijk van vroeg in de morgen tot 's avonds laat van de voordelen van het microdoseren. De lange werkzaamheidsduur van LSD duidt op een neurologisch verschil tussen LSD en psilocybine. LSD bindt zich aan de serotoninereceptoren waardoor die "dubbelvouwen" en het stofje binnenin vasthouden, tot het er uren later weer "vanaf valt".

HOE DOSEER JE LSD?

HOE DOSEER JE LSD?

Een microdosering LSD varieert van 5-20µg. Met name in dit geval raden we je aan met een lage dosis te beginnen. Als je teveel neemt, ga je mogelijk sterk trippen. Daarmee loopt je werkdag gegarandeerd in het honderd.

Als je papertrips gebruikt, snijd het dan met een mes in stukjes om te microdoseren. Wanneer je bijvoorbeeld een vel hebt met 100µg, verdeel je het in een raster van 3x3, zodat je microdoseringen van 11µg overhoudt. Halveer er daarvan eentje voor je eerste dosis als je op veilig wilt spelen en begin met niet meer dan 5,5µg.

HOE CONSUMEER JE EEN MICRODOSERING LSD?

Als je papertrips gebruikt, leg het stukje papier dan onder je tong. Daar lost het waarschijnlijk op. Mocht dat niet lukken, slik het dan door.

Gebruik je een LSD tinctuur, druppel dan de gewenste hoeveelheid onder je tong. Mogelijk moet je het wat verdunnen, zodat de druppeltjes geschikt zijn om te microdoseren.

De LSD begint een half uur tot een uur na het innemen te werken. Van een microdosering zouden de effecten erg subtiel moeten zijn. Zie je ineens visuele verstoringen, dan heb je waarschijnlijk een te hoge dosis gebruikt. Maak je niet te veel zorgen - je beleeft een vrolijke en betekenisvolle dag, maar veel werk verzet je niet meer.

HOE JE MESCALINE MICRODOSEERT

HOE JE MESCALINE MICRODOSEERT

Mensen die het interessant vinden om een traditioneel psychedelicum uit de 19de eeuw te gebruiken, zouden met mescaline moeten microdoseren. Mescaline is bij ceremoniële plechtigheden gebruikt door Indianen.

Mescaline is de werkzame verbinding in bepaalde variëteiten cactussen, zoals peyote, Peruvian torch en de San pedro cactus.

MESCALINE MICRODOSEREN: DE VOORDELEN

In tegenstelling tot psilocybine is mescaline een fenylethylamine en geen tryptamine. Toch werken beide substanties in op de 5-HT2A receptor, dus de effecten komen overeen. Veel gebruikers zeggen dat mescaline stimulerender is dan paddo's of LSD. Daarom zou het een goede keus zijn als je zware fysieke activiteiten moet ondernemen, zoals een lange wandeling of sport. Mescaline verhoogt tevens het empathisch vermogen en is dus goed te gebruiken als je onder de mensen komt.

Van mescaline houd je wel meer een katergevoel over, erger dan van LSD of psilocybine. Als je het voor het eerst microdoseert, gebruik het dan niet de dag voor een belangrijke deadline.

Vandaag de dag is mescaline niet zo populair meer als psilocybine en LSD. Toch zijn er mensen die er de voorkeur aan geven. Ze omschrijven de effecten meestal als helderder en betrouwbaarder dan die van de andere tripmiddelen. Het onderzoek van Fadiman uit 1966 heeft veel productiviteitsvoordelen vastgesteld van het microdoseren met mescaline. En mensen die het tegenwoordig microdoseren, beweren hetzelfde.

HOE DOSEER JE MESCALINE?

HOE DOSEER JE MESCALINE?

Over het algemeen komt 1-2mg mescaline overeen met 1mg LSD. Een doorsnee microdosering is 10-40mg, maar er zijn ook liefhebbers die kiezen voor 50mg. Zoals altijd beginnen verstandige microdoseerders met een lage dosis die ze na verloop van tijd opschroeven. Een microdosering mescaline werkt meestal een uur of 12. 

HOE CONSUMEER JE EEN MICRODOSERING MESCALINE?

De vorm van je mescaline bepaalt de manier van consumptie. Heb je zuivere mescaline, dan is een dosis van 10mg een goede keuze. Ben je in het bezit van mescalinezout, zoals mescalinehydrochloride of mescaline-sulfaat, dan zijn respectievelijk 11,7mg en 13,2mg een goede aanvangsdosis. Zuivere mescaline of mescalinezout is te consumeren door het in een vruchtensapje te doen en dat op te drinken. Het is ook mogelijk er lege capsules mee te vullen of er een "bommetje" van te maken - een beetje poeder in een vloeitje gedraaid, wat je doorslikt.

Kies je voor gedroogde peyote, Peruvian torch of de San pedro, dan zijn respectievelijk 0,9g, 1,25g en 3,3-10g de aanbevolen instapdoseringen. De gedroogde cactus vermaal je met een grinder of hak je tot een fijn poeder. Dat doe je vervolgens in een fruitsapje of in capsules.

Heb je verse peyote, Peruvian torch of San pedro, dan zijn de aanbevolen doses voor het microdoseren respectievelijk 10-30g, 20g en 10-20g. Sommige gebruikers geven de voorkeur aan verse cactus, omdat dit een ideale balans van alkaloïden zou geven. Microdoseren doe je in dit geval door op de rauwe cactus te kauwen. Gooi de schil niet weg, want die zit barstensvol mescaline. De cactusnaalden zijn echter oneetbaar.

Als je het wat smakelijker wilt serveren, trek je thee van mescaline of maak je er hars van. Dat doe je door eerst de cactusstekels te verwijderen en de rest van de plant in een blender tot pulp te draaien. Doe de pulp in een pannetje met water en citroensap en laat dat 6-12 uur zachtjes pruttelen. Giet het brouwsel vervolgens door een koffiefilter. De opgevangen vloeistof serveer je als thee of laat je verdampen, zodat je hars overhoudt.

Bronnen
 • (n.d.). Homological scaffolds of brain functional networks | Journal of The Royal Society Interface - https://royalsocietypublishing.org
 • (n.d.). Final act of the United Nations conference for the adoption of a protocol on psychotropic substances | United Nations iLibrary - https://www.un-ilibrary.org
 • (n.d.). - https://www.researchgate.net
 • (n.d.). - https://journals.sagepub.com
 • (2012/05/01). Nabiximols for Opioid-Treated Cancer Patients With Poorly-Controlled Chronic Pain: A Randomized, Placebo-Controlled, Graded-Dose Trial - https://www.sciencedirect.com
 • Bilkei-Gorzo A, Albayram O, Draffehn A, Michel K, Piyanova A, Oppenheimer H, Dvir-Ginzberg M, Rácz I, Ulas T, Imbeault S, Bab I, Schultze JL, & Zimmer A. (2017 Jun). A chronic low dose of Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) restores cognitive function in old mice - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 • Catlow BJ, Song S, Paredes DA, Kirstein CL, & Sanchez-Ramos J. (2013 Aug). Effects of psilocybin on hippocampal neurogenesis and extinction of trace fear conditioning - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 • Daniel Wacker, Sheng Wang, John D. McCorvy, Robin M. Betz, A.J. Venkatakrishnan, Anat Levit, Katherine Lansu, Zachary L. Schools, Tao Che, David E. Nichols, Brian K. Shoichet, Ron O. Dror, & Bryan L. Roth. (2017/01/26). Crystal Structure of an LSD-Bound Human Serotonin Receptor - https://www.cell.com
 • Luisa Prochazkova, Dominique P. Lippelt, Lorenza S. Colzato, Martin Kuchar, Zsuzsika Sjoerds, & Bernhard Hommel. (2018/01/01). Exploring the effect of microdosing psychedelics on creativity in an open-label natural setting - https://www.biorxiv.org
 • Martin Andersson, Mari Persson, & Anette Kjellgren. (2017). Psychoactive substances as a last resort—a qualitative study of self-treatment of migraine and cluster headaches - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Je bezoekt onze Nederlandse website.